Dotacje i pożyczki unijne

20.04.2016

Dotacje i pożyczki unijne

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 to dla Polski budżet w wysokości 82,5 mld euro.

W najbliższych latach beneficjenci – zarówno uczelnie, jak i przedstawiciele biznesu, sektor publiczny, organizacje pozarządowe i inne – mogą ubiegać się o środki m.in. na:

 • wsparcie badań naukowych,
 • wdrożenie innowacji,
 • transport przyjazny środowisku i rozwój sieci połączeń drogowych,
 • cyfryzację,
 • odnawialne źródła energii,
 • włączenie społeczne i aktywizację zawodową,
 • szkolenia i doradztwo,
 • kulturę i edukację,
 • inwestycje,

Wsparcie przekazywane jest w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych oraz innych instrumentów finansowych.

Środki wypłacane są zarówno w postaci dotacji, jak i na zasadach finansowania zwrotnego, czyli preferencyjnych pożyczek.

Jednym z największych problemów w pozyskiwaniu środków jest skomplikowany proces ubiegania się o dofinansowanie i obszerny zakres koniecznej do przygotowania dokumentacji. Proces ten często wymaga współpracy z zespołem wyspecjalizowanych doradców.

Dom Finansowy oferuje kompleksowe wsparcie związane z pozyskiwaniem zewnętrznych środków dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz klientów indywidualnych. W naszej ofercie znajdują się:

 • Analiza szans otrzymania dotacji, dostępnych możliwości finansowania,
 • Dobór odpowiedniej i najkorzystniejszej formy finansowania
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami, nadzór nad prawidłowym złożeniem wniosku, pilotowanie projektu podczas oceny formalnej i merytorycznej wraz z kontaktem z instytucjami przyjmującymi i oceniającymi wnioski
 • Rozliczenie otrzymanych dotacji i innych instrumentów finansowych

Przygotowujemy między innymi:

 • Wnioski o dotacje dla osób fizycznych na otwarcie działalności gospodarczej z urzędów pracy
 • Wnioski o pożyczki dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE
 • Wnioski dla przedsiębiorców w ramach instrumentów wsparcia oferowanych przez urzędy pracy (prace interwencyjne, refundacja kosztów doposażenia miejsca pracy itp.)
 • Wnioski o dotacje dla przedsiębiorców na rozwój działalności, inwestycje, odnawialne źródła energii, prace badawczo-rozwojowe, projekty szkoleniowe itd.
 • Wnioski o dotacje dla obiektów zabytkowych (dla parafii, właścicieli obiektów) na ochronę zabytków (prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane)
 • Inne – w zależności od zgłoszonych potrzeb – granty i dofinansowania dla organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji kultury… Jesteśmy elastyczni!
 • Dokumenty strategiczne i planistyczne strategicznych i planistyczne (biznesplany, studia wykonalności)

Powrót do listy